Cursusarchief

Onderstaand het overzicht van de door Colleges op Maat georganiseerde cursussen van de afgelopen drie jaar.

Onbelast, resultaat uit werkzaamheden, of winst uit onderneming?

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 29 november 2021
17.30 - 20.00 uur

Niemand weet precies waar de grenzen liggen tussen normaal actief vermogensbeheer (box 3) of transacties die in box 1 belast worden als resultaat uit werkzaamheden. En vanaf welk moment is er nu sprake van een onderneming, in plaats van resultaat uit werkzaamheden?

Bij deze cursus wordt stilgestaan bij de vraag wanneer een vermogenssprong of werkzaamheden nu onbelast blijven (box 3) en welke criteria er gelden voor het betreden van de belaste sfeer. Wat moet de inspecteur doen en bewijzen om belasting te mogen heffen en waar liggen voor je klant de grenzen van het normale vermogensbeheer? Zelfs rechters oordelen verschillend over zaken die in de basis identiek zijn. Dit is dus een grijs gebied en dat betekent dat er met goed advies veel te behalen valt. Het is namelijk een kwestie van belast of onbelast. En als men dan in de belaste sfeer zit, dan is het wel zuur als de ondernemersfaciliteiten niet van toepassing zijn. Wanneer is nu sprake van een onderneming in plaats van een werkzaamheid?

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Wat is normaal actief vermogensbeheer?
 • Wanneer is sprake van resultaat uit werkzaamheden?
 • Wanneer is sprake van winst uit onderneming?
 • Van welke regelingen kan de belastingplichtige gebruik maken?
 • Hoe zit het met de bewijslastverdeling?
 • Diverse casussen uit de rechtspraak worden behandeld.
 • Speciale aandacht voor werkzaamheden t.a.v. panden.

Prinsjesdag 2021 en de gevolgen voor de loonadviseur

Voor Loonadviseurs

maandag 8 november 2021
17.30 - 20.00 uur

Op Prinsjesdag zullen naar verwachting de nodige veranderingen worden aangekondigd. Heer van Marrum zal met name de voor de loonadviseur van belang zijnde wijzigen op heldere wijze uiteenzetten.

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 en de gevolgen van Prinsjesdag 2021 voor de belastingadviseur.

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 20 oktober 2021
17.30 - 20.00 uur

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, hebben wij gemeend (naast de gebruikelijke bijeenkomst begin januari 2022 over de wijzigingen in het belastingstelsel per 1 januari 2022) een extra bijeenkomst te organiseren op woensdag 20 oktober 2021.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 aan de orde en wordt u bijgepraat over de belastingplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. In kort tijdsbestek wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

BTW en Internationaal zaken doen

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 27 september 2021
17.30 - 20.00 uur

Het onderwerp “BTW en internationaal zaken doen” stond oorspronkelijk 26 april 2021 al op het programma. Vanwege actuele ontwikkelingen op het gebied van BTW en afstandsverkopen, is het onderwerp verplaatst naar maandag 27 september.

Bij internationaal zaken doen vormt de omzetbelasting een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk te weten of omzetbelasting moet worden berekend en zo ja, welke. Het verkeerd omgaan met omzetbelasting kan leiden tot naheffingen en flinke boetes van de Nederlandse of buitenlandse belastingdienst. Eén onderwerp vraagt speciale aandacht: de gevolgen van de Brexit voor de omzetbelasting. Ook dit onderwerp zal uitgebreid aan bod komen.

Carola van Vilsteren zal de volgende onderwerpen met ons behandelen:

 • Goederenverkeer binnen EU
 • Goederenverkeer buiten EU
 • Nieuw regeling verkoop via webshops per 1 juli 2021
 • Dienstenverkeer binnen EU
 • Dienstenverkeer buiten EU
 • Teruggaaf buitenlandse BTW
 • BTW en Brexit

Actualiteiten werkgeverszaken

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 14 juni 2021
17.30 - 20.00

Over werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Ook voor u is het van cruciaal belang om hiervan op de hoogte te blijven. Zo blijft u op dit gebied een goede gesprekspartner voor uw klant. Om zo actueel mogelijk te zijn, zullen de te behandelen onderwerpen kort voor de cursus worden vastgesteld.

Het nieuwe pensioenstelsel

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 17 mei 2021
17.30 - 20.00

Na tien jaar hebben kabinet, vakbonden en werkgevers een pensioenakkoord bereikt. Het pensioenstelsel zal ingrijpend gaan wijzigen. Het nieuwe stelsel gaat uiterlijk 2026 in.

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen werknemers geen enkele toezegging meer over hoe hoog de uitkering straks zal zijn, alleen een verwachting daarvan. Door alle toezeggingen los te laten, hoeven fondsen minder geld op te potten, zodat het risico dat in de uitkeringen moet worden gesneden iets kleiner wordt. Op 17 mei 2021 zal Peter ter Beest de belangrijkste wijzigingen met ons bespreken. Aan de orde komen o.a.:

 • Pensioenverwachting i.p.v. pensioenuitkering
 • Beschikbare pensioenpremie i.p.v. opgebouwd pensioen
 • Wijzingen partnerpensioen
 • Tijdelijke vertrekregeling
 • Mogelijkheid van eenmalige opname pensioenkapitaal
 • Overgangsregeling

Wijziging BTW-regels voor e-commerce in Europa

Voor Accountants en belastingadviseurs

maandag 26 april 2021
17.30 - 20.00

Heeft u klanten met een webshop? Dan is het van groot belang om kennis te nemen van de wijzigingen in de BTW-wetgeving die per 1 juli a.s. ingaan. Nederland heeft samen met Duitsland de Europese Commissie verzocht de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2022. Dit verzoek is afgewezen, waardoor de wijzigingen 1 juli 2021 ingaan. De Belastingdienst acht dit technisch niet haalbaar, maar heeft nu onder politieke druk een noodoplossing bedacht

Wijzigingen
Binnen de EU is het vervallen van de drempels bij afstandsverkopen de belangrijkste wijziging. Dat betekent namelijk dat een webshop vanaf de eerste verkoop aan een buitenlandse particuliere klant het tarief van het land waar de klant woont moet berekenen. Met 27 lidstaten binnen de EU en even zoveel BTW-tarieven, betekent dat de software van de webshop daar op voorbereid moet zijn.

1 juli 2021 technisch niet haalbaar
De oorspronkelijke ingangsdatum van de wijzigingen was 1 januari 2021. In verband met corona is deze datum door de Europese Commissie uitgesteld tot 1 juli 2021. De Nederlandse Belastingdienst heeft onderzocht of deze datum voor Nederland haalbaar was en kwam daarbij tot de conclusie dat dat niet het geval is. De reden daarvoor is dat er voor de aanpassing van de IT-systemen meer tijd nodig is. Nederland heeft daarom verzocht de datum verder uit te stellen tot 1 januari 2022. Ook Duitsland heeft datzelfde verzoek gedaan. Deze verzoeken zijn door de Europese Commissie afgewezen, zodat Nederland de wijzigingen per 1 juli a.s. moet invoeren.

Noodoplossing
Door de afwijzing van het uitstel heeft de Belastingdienst nogmaals onderzocht of op een andere manier het haalbaar is de wijzigingen door te voeren. Op 19 januari jl. heeft de Staatssecretaris de bevindingen daarvan medegedeeld. In een kamerbrief schrijft hij dat door middel van een noodoplossing invoering mogelijk is. De noodoplossing houdt in dat een groot deel van de processen handmatig moet plaatsvinden. Dit lijkt voor de nodige vertragingen en problemen te gaan zorgen.

Actie nodig
Dat deze noodoplossing nodig is, is reden te meer om uw klanten zo snel mogelijk te informeren over de gevolgen zodat uw klant voorbereid is op de aanstaande wijzigingen. Carola van Vilsteren zal op maandag 26 april heldere en praktische wijze de nieuwe regeling uiteenzetten.

 

(Het originele thema van de cursus ‘BTW en internationaal zaken doen’ zal in de 2e helft van 2021 alsnog aan de orde komen).

Echtscheiding en oudedagsvoorzieningen

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 1 maart 2021
17.30 - 20.00

Een zeer belangrijk item bij echtscheiding wordt gevormd door de oudedagsvoorzieningen. Met name de verdeling hiervan heeft vaak veel voeten in de aarde.

Jan van Harten zal de belangrijkste aspecten de revue laten passeren. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Echtscheiding de huidige wetgeving
  • Wet VPL hoe zat het ook al weer
  • Pensioenwet, wanneer wel en niet van toepassing
  • Boon- van Loon, korte terugblik
 • Echtscheiding en lijfrentevoorzieningen
 • Nieuwe wetgeving per 1-1-2022
 • Echtscheiding en eigen beheer
  • Pensioen in eigen beheer (niet omgezet of afgekocht)
  • ODV
  • Afstorten, aandachtspunten en valkuilen
 • Pensioenakkoord en echtscheiding, wat betekent het pensioenakkoord voor echtscheidingen

Civiele en fiscale aspecten van echtscheiding

Voor Accountants en belastingadviseurs

maandag 1 februari 2021
17.30 - 20.00

Regelmatig worden we geconfronteerd met lastige vraagstukken rondom echtscheiding.

Tijdens de cursus neemt mr. Frits van der Kamp u mee langs en door alle relevante civiele en fiscale aspecten van echtscheiding.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Civiele aspecten echtscheiding;
 • Alimentatie, civiele en fiscale aspecten;
 • Toepassing huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding (w.o. achterstallige verrekening huwelijkse voorwaarden);
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en echtscheiding;
 • Echtscheiding en eigen woning;
 • Echtscheiding en ondernemingsvermogen;
 • Echtscheiding en AB-aandelen;
 • Echtscheiding en fiscaal partnerschap;
 • Echtscheiding en co-ouderschap.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2020

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 13 januari 2021
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook per 1 januari 2020 het geval zijn.

Prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Ontslagrecht

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 14 december 2020
17.30 - 20.00

In deze cursus komen de belangrijkste aspecten van het ontslagrecht aan bod. Daarbij zal onder meer aan de orde komen op welke verschillende manieren een arbeidsovereenkomst kan eindigen (denk aan opzegging (al dan niet met instemming van de werknemer), ontbinding door de kantonrechter, van rechtswege, met wederzijds goedvinden, etc.) en welke materiële en procedurele normen bij die verschillende varianten gelden. In dit kader zal aan bod komen aan welke inhoudelijke eisen (door de werkgever) moet worden voldaan, maar ook zal worden stilgestaan bij de manier waarop de te onderscheiden procedures (kunnen) verlopen. Uiteraard wordt ook ingegaan op de vergoedingen die in ontslagzaken een rol (kunnen) spelen. Om de cursus zo goed mogelijk op de wensen en de werkzaamheden van de cursisten te laten aansluiten, zal op voorhand de gelegenheid worden geboden om vragen aan te leveren, zodat deze zoveel als mogelijk in de presentatie kunnen worden verwerkt.

Eigen woning en fiscus

Voor Accountants en belastingadviseurs

maandag 30 november 2020
17.30 - 20.00 uur

Bijna iedere belastingplichtige wordt geconfronteerd met de lastige fiscale aspecten van de eigenwoningregeling.

Een gedegen kennis van de fiscale regelgeving rond de eigen woning is daarom van belang om op de juiste wijze met uw klanten mee te kunnen denken. In de cursus op 25 mei 2019 behandelen we belangrijke vragen zoals: wanneer is er sprake van een eigen woning en een eigenwoningschuld (na 1 januari 2013)? Welke gevolgen heeft het partnerbegrip voor de eigenwoningregeling? Wat zijn de gevolgen van een vruchtgebruiktestament? Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding?

De doelen van de cursus zijn als volgt:

 1. U kunt de fiscale gevolgen van diverse praktijkgevallen voor de eigen woning analyseren;
 2. Op basis van uw analyses kunt u uw klanten van een gedegen advies voorzien.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 1. Definitie van de eigen woning (hoofdverblijf en ficties);
 2. Partnerbegrip en eigen woning;
 3. Gevolgen vruchtgebruik testament op de eigen woningregeling;
 4. Eigenwoningschuld en aftrek van rente;
 5. Fiscale gevolgen bij echtscheiding.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2020

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

donderdag 5 november 2020

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.