Cursusarchief

Onderstaand het overzicht van de door Colleges op Maat georganiseerde cursussen van de afgelopen drie jaar.

Structurering van vermogen

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 mei 2024
17.30 - 20.00

Het is belangrijk dat een ondernemer die een besloten vennootschap als rechtsvorm gebruikt over een juiste vennootschapsstructuur beschikt. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt naar een ‘ideale’ structuur in de startfase (dan volstaat wellicht één bv of hooguit een dubbeldekker), in de going concern fase (dan is doorgaans minimaal een dubbeldekker gewenst) of in de verkoopfase (dan moet vaak minstens drie jaar tevoren een dubbeldekker of zelfs een drietrapsraket zijn gecreëerd). Het accent van de cursus ligt dus niet zozeer op bedrijfsopvolgings- of migratietrajecten (aandelenfusie, bedrijfsfusie, fiscale eenheid, splitsing,.e.d.) maar vooral op het vraagstuk wanneer je welke structuur moet willen hebben.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Zin en onzin van holdingstructuren
 • Zin en onzin van vastgoed-bv’s
 • Zin en onzin van meerdere werkmij’en
 • Zin en onzin van aparte materieel-bv’s
 • Zin en onzin van een StAK
 • Zin en onzin van contracten bij samenwerkende aandeelhouders: aandeelhouders- en stemovereenkomsten en directiereglementen

BTW in de recreatiesector

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 15 april 2024
17.30 - 20.00

Omzetbelasting en recreatieve verhuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit tot lastige vraagstukken: welk tarief is van toepassing? Is er sprake van één of meerdere prestaties? Hoe werkt de omzetbelasting bij bemiddeling? Hoe werkt de reisbureauregeling uit?

Carola gaat op 15 april 2024 de materie met ons bespreken.

De volgende onderwerpen komen ter sprake:

 • BTW en campings (tarief, kasstelsel/factuurstelsel, voorschotten etc.)
 • BTW en bemiddelingsbureau (tarief provisie/winstmarge, kasstelsel/factuurstelsel, voorschotten, selfbilling etc.)
 • BTW en verhuur vakantiewoning (tarief, één of meerdere prestatie, KOR etc.)
 • BTW en de reisbureauregeling
 • BTW en annulering
 • Aftrek voorbelasting

De top 10 huwelijkse voorwaarden voor ondernemers

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 11 maart 2024
17.30 - 20.00

Aangevuld met casuïstiek voor het praktische belang, bespreekt Frits van der Kamp op 11 maart 2024 de 10 belangrijke opties in de huwelijkse voorwaarden  van de ondernemer.

De tien geselecteerde onderwerpen welke van belang kunnen zijn (in huwelijkse voorwaarden) voor de ondernemer, luiden:

 1. De uitsluiting van partneralimentatie: kan dat?
 2. Pensioen
 3. Vergoedingsrechten
 4. Artikel 1:95a BW: een nieuw vergoedingsrecht
 5. UC clausules in de praktijk
 6. Koude voorwaarden: let op kosten huishouden!
 7. Problemen in praktijk met periodiek overgespaard verrekenbeding
 8. Een finaal verrekenbeding met modaliteiten
 9. Een gemeenschap met ongelijke aandelen
 10. Denk altijd weer even aan de “kruislingse premies”!

Voor de fiscalist is het doorgronden van de huwelijkse voorwaarden van belang: immers de afwikkeling bij leven (scheiding) of overlijden heeft grote gevolgen. Ook tussentijds is er belang: crediteuren e.d. spelen daarbij een rol.

Praktische casuïstiek zit met name in vergoedingsrechten (aflossen door de één op een schuld van de andere partner), vermogensallocatie (pensioen is wel een dingetje aan het worden (de ODV wordt langzaamaan onder de loep genomen: wat is dat nou eigenlijk..?!), maar ook ingeval van een woning (van de DGA) speelt het volop.

Kortom: een niet te missen onderwerp!

BTW en Zorg

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 12 februari 2024
17.30 - 20.00

LET OP: DEZE CURSUS IS ALLEEN FYSIEK TE VOLGEN / NIET ONLINE !

BTW roept in de praktijk altijd veel vragen op. BTW staat immers bekend als de meest ingewikkelde belastingsoort in Nederland. Een fout is dus snel gemaakt. En niemand zit te wachten op hoge boetes en naheffingen van de Belastingdienst. De veranderingen in de zorg leiden tot veel BTW-gerelateerde vragen. De BTW-regelgeving is heel complex en er wordt in de praktijk snel vanuit gegaan dat een BTW-vrijstelling van toepassing is. Tijdens de cursus BTW in de zorg wordt u wegwijs gemaakt in de complexe BTW-regelgeving in de zorgbranche. Naast de hoofdlijnen komen ook verschillende uitzonderingen aan bod. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het behandelen van praktijkvoorbeelden. Na de cursus kunt u financiële BTW risico’s onderkennen en kunt u voordelen beter benutten.

Uw eigen BTW vraagstukken staan centraal. Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus zelf onderwerpen aan te dragen zodat deze besproken zullen worden.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen

 • BTW en zorginstellingen/organisaties
 • BTW en WMO
 • BTW en zzp’ers in de zorg
 • BTW en detachering
 • BTW en subsidies
 • BTW en samenwerkingsverbanden
 • BTW valkuilen en oplossingen

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2024

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 10 januari 2024
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Zeker is dat dit ook per 1 januari 2024 het geval zijn.

prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Actualiteiten arbeidsrecht (w.o. wetsvoortel concurrentiebeding en beëindigingsovereenkomst)

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 4 december 2023
17.30 - 20.00

Momenteel wordt op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hard gewerkt aan een wetsvoorstel dat mogelijk leidt tot een drastische wijziging van het concurrentiebeding. Jeroen Quist zal ons op 4 december alle details uit de doeken doen. Ook zal hij aandacht besteden aan ontwikkelingen rond de beëindigingsovereenkomst en aan andere ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht.

Om zo actueel mogelijk te zijn, zal het definitieve programma kort voor de cursus worden samengesteld.

Prinsjesdag 2023 en de gevolgen voor de loonadviseur.

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 6 november 2023
17.30 - 20.00

Op Prinsjesdag 2023 zullen naar verwachting de nodige veranderingen worden aangekondigd. De heer Van Marrum zal met name de voor de loonadviseur van belang zijnde wijzigen op heldere wijze uiteenzetten.

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 en de gevolgen van Prinsjesdag 2023 voor de belastingadviseur

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 25 oktober 2023
17.30 - 20.00

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, hebben wij gemeend (naast de gebruikelijke bijeenkomst begin januari 2024 over de wijzigingen in het belastingstelsel per 1 januari 2024) een extra bijeenkomst te organiseren op woensdag 25 oktober 2023.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 aan de orde (w.o. de ontwikkelingen t.a.v. box 3) en wordt u bijgepraat over de (omvangrijke) belastingplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. In kort tijdsbestek wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

 

 

Liquidatie van vennootschappen middels faillissement en middels turboliquidatie en aansprakelijkheid van bestuurders bij liquidatie

Voor accountants en belastingadveurs

maandag 9 oktober 2023
17.30 - 20.00

Mr. Benne van Leeuwen zal een voordracht houden over de turboliquidatie. Daarbij zal hij eerst kort aandacht besteden aan het faillissementsrecht en de plaats van de turboliquidatie binnen dat kader. Hij zal dan ingaan op verschillen tussen de turboliquidatie en de liquidatie middels faillissement. Ook zal hij aandacht geven aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder als vereffenaar en de aansprakelijkheid van bestuurders bij liquidatie.

Kort samengevat zullen drie hoofdonderwerpen langs komen, te weten: liquidatie door middel van faillissement en de positie van verschillende schuldeisers daarbij, de turboliquidatie en de tijdelijke wet die 1 juli 2023 in werking treedt en de aansprakelijkheid waar bestuurders steeds rekening mee moeten houden.

Let op: de fysieke cursus zal plaatsvinden in Hotel Van der Valk Goes, Anthony Fokkerstraat 100  (dus niet in Middelburg)

Excessief lenen bij de eigen BV

Voor accountants en belastingadveurs

woensdag 13 september 2023
17.30 - 20.00

Heeft u klanten met schulden van meer dan € 700.000 aan de eigen BV? Dan moeten u en uw klant extra alert zijn. Zet het onderwerp op de agenda en neem nú al maatregelen!

Belastingplichtigen krijgen tot 2024 de tijd hun schuld bij de vennootschap te vereffenen. Daarna komt de fiscus twee keer langs bij leningen boven de € 700.000. Wanneer is sprake van een schijnlening, verkapte winst- of dividenduitkering? Ook is het nog maar de vraag of leningen voor de eigen woning uitgezonderd blijven van de nieuwe maatregel. Hoe kunt u ‘excessieve’ leningen fiscaalvriendelijk afbouwen?

Leer in één sessie wat u nú al kunt doen om straks de belastingdruk te beperken!

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap.
 • Aanmerkelijkbelanghouders, partners en verbonden personen.
 • Wegstrepen, schijnlening, schuld of dividenduitkering?
 • Gevolgen aan- en verkoop BV.
 • De eigen woningschuld en de BV.
 • Fiscaalvriendelijk afbouwen van ‘excessieve’ schulden.

Rechtsvormkeuze: IB-winstonderneming of BV-structuur

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 12 juni 2023
17.30 - 20.00

Het onderwerp rechtsvormkeuze zal  vooral worden behandeld vanuit een fiscaal perspectief. De Vpb wordt in 2023 weer verhoogd, de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd, de FOR afgeschaft, het aftrektarief in box 1 wordt de lage IB-schijf, het box 2-tarief gaat in 2024 gedifferentieerd worden in twee schijven, de algemene heffingskorting wordt vanaf 2025 ook afgebouwd met o.a. box 2-inkomen, het dga-loon gaat omhoog, enzovoort.

Dan is de hamvraag: bij welke winst is welke rechtsvorm vanuit een fiscaal perspectief het meest aantrekkelijk. Daarbij niet alleen kijkend naar de ‘kale’ belastingtarieven van box 1, box 2 en de Vpb, maar ook rekening houdend met heffingskortingen, de eigen bijdrage ZVW en andere factoren.

De cursisten krijgen een eenvoudig spreadsheetje dat simpel gegeven een bepaalde winst de belastingheffing weergeeft bij elke ondernemingsvariant: enerzijds de eenmanszaak (en als sprake is van een meewerkende partner met als varianten de meewerkaftrek, partnervergoeding en personenvennootschap) en anderzijds de bv.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkelingen in belastingtarieven voor enerzijds IB-ondernemers en anderzijds dga’s/bv’s;
 • Fiscale faciliteiten voor IB-ondernemers;
 • Belastingheffing bij IB-ondernemers:
  • als er geen meewerkende partner is;
  • als er wel een meewerkende partner is.
 • Voorwaarden voor toepassing van:
  • Meewerkaftrek;
  • partnervergoeding;
 • (On)aantrekkelijkheid van de personenvennootschap tussen dga en eigen bv;
 • Welke niet-fiscale factoren spelen een rol bij de keuze voor een IB-onderneming of een bv;
 • Uitgebreid praktijkvoorbeeld van een rechtsvormkeuze, dat wordt toegelicht aan de hand van het spreadsheet.

 

Actualiteiten werkgeverszaken

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 22 mei 2023
17.30 - 20.00

Over werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Voor u is het van cruciaal belang om hiervan op de hoogte te blijven. Zo blijft u op dit gebied een goede gesprekspartner voor uw klant. Om zo actueel mogelijk te zijn, zullen de te behandelen onderwerpen kort voor de cursus definitief worden vastgesteld.

BTW en Auto

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 15 mei 2023
17.30 - 20.00

De BTW-regels veranderen continu. Het is van groot belang dat u al deze veranderingen in de gaten houdt. Zo moet u als u voor de BTW een auto in uw onderneming heeft of een auto leaset aan het einde van het jaar een BTW-correctie voor het privégebruik van de auto berekenen en aangegeven. Tijdens de training BTW en auto wordt u bijgepraat over de nieuwste BTW-wetgeving met betrekking tot auto’s en de automotivebranche. Ook krijgt u een aantal praktische tips waarmee u BTW-naheffingsaanslagen voorkomt en BTW-risico’s beperkt. Aan de orde komen de in- en verkoop van tweedehandsauto’s, de margeregeling, globaliseringsregeling en intracommunautaire transacties en import en export van auto’s. Na deze training bent u weer helemaal op de hoogte van alle actuele BTW-zaken op het gebied van auto’s.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • BTW en in- en verkoop van tweedehandsauto’s.
 • BTW en margeauto.
 • BTW en margeregeling.
 • BTW en globaliseringsregeling.
 • BTW en intracommunautaire transactie.
 • BTW en import/export.
 • BTW en etikettering aanschaf auto.
 • BTW en privégebruik auto.
 • BTW-aftrek bij privéauto die zakelijk wordt gebruikt.
 • BTW en eigen bijdrage auto.
 • BTW en leaseauto.

BTW en Horeca

Voor Accountants & belastingadviseurs

dinsdag 11 april 2023
17.30 - 20.00

Horecaondernemers hebben dagelijks te maken met btw. Daarbij komt nog dat er nogal eens iets fout gaat bij de berekening, facturatie of vooraftrek van de btw in de horeca. De Belastingdienst is extra alert op transacties met kasgeld.

Vallen prestaties van horecaondernemers onder het verlaagde tarief van 9% of onder het algemene tarief van 21%? Wanneer wordt er wel of geen btw afgedragen over munten? Hoe bepaalt de Belastingdienst de brutowinstmarges? Wat is de tarieftoepassing bij bijvoorbeeld mixdrankjes, feestjes/partijen en vergaderarrangementen? Daarnaast verrichten horecaondernemers ook prestaties waar zowel 9% als 21% goederen in zitten. Voor horecaondernemers in je klantenkring en jezelf is het interessant om te weten waar de Belastingdienst op let bij btw-controles in de horecabranche.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Btw in een coronatijdperk.
 • Btw en toepassing tarief in de horeca.
 • Btw en arrangementen.
 • Btw en vouchers/kortingsbonnen.
 • Btw en huur (vermindering).
 • Btw en margekillers in de horeca.
 • Btw en factuurvereisten.
 • Btw en boekenonderzoek.

  Deze cursus stond eerder gepland op 13 februari, maar kon geen doorgang vinden. Daarom is deze verplaatst naar 11 april 2023.

Oudedagsvoorzieningen DGA en ondernemer

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 13 maart 2023
17.30 - 20.00

Naast de nodige fiscale en juridische mogelijkheden om in een oudedagsvoorziening van de DGA en de ondernemer (in de Inkomstenbelasting) te voorzien, zijn er ook de nodige valkuilen en risico’s te melden. Mr. Frits van der Kamp zal ons in kort tijdsbestek bijpraten over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Fiscale (en juridische) faciliteiten tot het treffen van een gewenste inkomensvoorziening voor de oude dag van zowel de DGA als de IB ondernemer.
 • (Lijfrente, stamrechten, pensioen, de uit gefaseerde FOR en de mogelijkheden voor eigen beheer).
 • Pensioen als onderdeel van het (huwelijks)vermogensrecht en erfrecht (de Wet VPS en PVS).
 • NB’s in jurisprudentie (denk aan afstortingsverplichtingen, onderdekkingsproblemen) alsmede de invloed van de Wet excessief lenen per datum ultimo 2023.

 

Aan de hand van enige praktische casuïstiek zal ook de ‘eigen inbreng’ worden gevraagd.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2023

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 11 januari 2023
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Zeker is dat dit ook per 1 januari 2023 het geval zijn.

prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Bijzondere bedingen in arbeidsovereenkomsten

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 12 december 2022
17.30 - 20.00

In veel arbeidsovereenkomsten worden zogenoemde “bijzondere bedingen” opgenomen. Denk daarbij aan het concurrentie- en/of relatiebeding, het proeftijdbeding, het geheimhoudingsbeding, het boetebeding, het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Voor zover deze bedingen in de wet geregeld zijn, dienen zij te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Maar welke voorwaarden stelt de wet nu precies? Ook is van belang om op de hoogte te zijn van de (recente) jurisprudentie over genoemde bedingen. Verder dient er in 2022 een EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd te worden. Deze richtlijn heeft grote gevolgen voor met name het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding.

Tijdens de cursus worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de wettelijke bepalingen over de verschillende bedingen, de belangrijkste jurisprudentie en de ontwikkelingen op Europees niveau. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de in de praktijk meest voorkomende bijzondere bedingen en die bedingen waarbij sprake is van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraak.

Actualiteiten estateplanning

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 28 november 2022
17.30 - 20.00

Door jurisprudentie en wetgeving verandert het speelveld van estate planning doorlopend. Wat is belangrijk en welke mogelijkheden biedt het?

In deze cursus krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden handvatten voor uw advisering.

Wat kunt u (niet) bereiken met een en/of rekening en het wijzigen van het huwelijksgoederenregime of het aangaan van een breukdelen gemeenschap.

Is een schenking binnen 180 dagen voor overlijden nu wel of niet belast voor de erfbelasting?

Ook de gevolgen van renteafspraken na een overlijden worden besproken. Tot slot worden een paar pakkende voorbeelden gegeven van instrumenten die een testament kunnen opvrolijken (en waarmee de belastingdruk flink kan worden verlaagd).

Aan de orde komen in ieder geval:

 • Huwelijksgoederenrecht: actualiteiten jurisprudentie met link naar de praktijk (beperkte gemeenschap van goederen, wijzigen aandeel in gemeenschap, art. 10 SW, etc.)
 • Schenken: Art. 12 Successiewet/180 dagen.
 • Testament en renteafspraken: hoe, wanneer? Erfrecht of schenking? Afvullegaat.
 • Overlijden: kort na elkaar / rampenclausule.
 • Testamentaire bepalingen: spelen met het testament.

Op 28 november zullen ook op dat moment andere actuele ontwikkelingen op het gebied van

estateplanning aan de orde komen. Er wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden.

Prinsjesdag 2022 en de gevolgen voor de loonadviseur

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 7 november 2022
17.30 - 20.00

Op Prinsjesdag zullen naar verwachting de nodige veranderingen worden aangekondigd. De heer Van Marrum zal met name de voor de loonadviseur van belang zijnde wijzigen op heldere wijze uiteenzetten.

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2022 en de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor de belastingadviseur

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 19 oktober 2022
17.30 - 20.00

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, hebben wij gemeend (naast de gebruikelijke bijeenkomst begin januari 2023 over de wijzigingen in het belastingstelsel per 1 januari 2023) een extra bijeenkomst te organiseren op woensdag 19 oktober 2022.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2022 aan de orde en wordt u bijgepraat over de (omvangrijke) belastingplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. In kort tijdsbestek wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

DGA advisering inzake life events

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 19 september 2022
17.30 - 20.00 uur

De DGA kent u als de directeur-grootaandeelhouder in diverse hoedanigheden. Fiscale advisering is daarbij veelal de eerste insteek  en daarna overige veel voorkomende adviesthema’s. Hoe kun u uw advies verder verbreden en verdiepen? Daarbij komt u op enkele privé-aspecten van het DGA-terrein. Op dat terrein kan veel worden gewonnen, door goed in beeld te brengen welke life event wensen en vragen er spelen.

U komt langs de vragen omtrent de vormgeving van het huwelijk: is het “fris” dan wel heeft men behoefte aan “vermogensrechtelijke warmte”? Kunt u partneralimentatie uitsluiten? Welke faciliteiten kunt u gebruiken om de “ander” (lees: ex-partner) toch wat “extra” verzorgd achter te laten? Hoe kunnen de “pensioenlasten” bij echtscheiding worden beperkt? Hoe kunt u zich zo goed mogelijk financieel voorbereiden op de overlijdensrisico’s en nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperken?

Na afloop van de cursus bent u in staat de benodigde knelpunten en oplossingsrichtingen aan te dragen. In deze cursus geeft mr. Frits van der Kamp hiertoe vele handreikingen en tips aan de hand van praktijkvoorbeelden in combinatie met theoretische verdieping.

Achtereenvolgens passeren de volgende gebeurtenissen de revue:

1/2. Huwen & scheiden

 • Huwelijksgoederenrecht
 • Verdeling van aanmerkelijk belang
 • Onderscheid periodiek en finaal verrekenbeding
 • Verrekening aanmerkelijk belang
 • Hoe uitkoop partner te financieren?
 • Pensioenverevening

 

 1. Pensioen
 • Oudedagsverplichtingen
 • Lijfrenteregime
 • Pensioen
 • Kapitaalverzekeringen

 

 1. Overlijden
 • Testamentaire clausules en hoofdlijnen bij successieplanning DGA
 • Fiscale aspecten rond DGA testamentair en andere vormen vermogensoverheveling

Wijzigingen Box 3

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 27 juni 2022
17.30 - 20.00

Met het Kerstarrest van 24 december 2021 bestempelde de Hoge Raad de huidige vermogensrendementsheffing in box 3 als onhoudbaar vanwege schending van de fundamentele rechten van belastingplichtigen, waarbij rechtsherstel moet worden verleend met een heffing over werkelijk rendement. Sindsdien is er erg veel onzekerheid en is het erg lastig om een juist advies te verstrekken.

Inmiddels heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer ingelicht over de wijze waarop rechtsherstel kan worden geboden en heeft hij zijn ideeën  over het nieuwe box 3-systeem bekend gemaakt. De staatssecretaris legt de Tweede Kamer een tweetal opties voor om rechtsherstel te bieden voor de jaren 2017 tot en met 2022. De gekozen optie zal ook de basis vormen voor de tijdelijke vormgeving van box 3 in 2023 en 2024. Daarnaast schetst de staatssecretaris op welke wijze inkomen uit vermogen vanaf 2025 wordt belast, waarbij wordt uitgegaan van werkelijk rendement.

 

 Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe luidt de wettelijke systematiek van box 3 vanaf 2017?
 • Waarom kraakte de Hoge Raad die systematiek in het kerstarrest van 24-12-2021 en hoe luidt het rechtsherstel dat de HR presenteerde?
 • Wat houdt de spaarvariant als oplossing/invulling van het rechtsherstel volgens het Ministerie van Financiën in?
 • Welk vervolg heeft het Ministerie van Financiën nu in gedachten als het gaat om de uitvoering van het rechtsherstel? (Aanpassen van aanslagen, opleggen van aanslagen)
 • Hoe kan een individuele burger daarop reageren? Wanneer is het wel zinvol en niet zinvol om daarop te reageren?
 • Wat zijn de praktijktips ter zake van het rechtsherstel dat het Ministerie van Financiën ziet?
 • Hoe luidt de Overbruggingswet Box 3 voor de jaren 2023-2024?
 • Hoe luidt het nieuwe box 3-systeem vanaf 2025, waarbij het werkelijke rendement wordt belast?
 • Wat zijn de concrete taken / uitdagingen van de belastingadviseur/accountant in dit proces? Wanneer moet hij/zij in het geweer komen en wanneer moet hij/zij vooral niets doen?

 

Kortom, welke bewegingen zijn ten aanzien van de box 3-heffing zichtbaar, en wat gaat de toekomst ons op dat gebied brengen? Uiteraard zal de cursus een zeer actueel karakter hebben.

De cursus zal erg praktisch van opzet zijn. Vooral veel “do’s en don’ts”, volledig gericht op de adviseur van de klant: in welke dossiers moet hij/zij echt actief optreden en op welke wijze?

BTW en concern

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 juni 2022
17.30 - 20.00

BTW en aandelenbezit is niet altijd even makkelijk te doorgronden. Met name de positie van houdstermaatschappijen en het eventuele recht op aftrek van voorbelasting is vaak de aanleiding voor discussie met de Belastingdienst. Maar ook het recht op aftrek bij verkoop van deelnemingen is niet altijd even duidelijk. Tijdens de cursus BTW en concern krijgt u heldere inzichten in dit onderwerp.  Na afloop van de cursus kent u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BTW en concerns.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • BTW en houdstermaatschappijen
 • BTW en fiscale eenheid
 • Aftrek van BTW bij doorbelasten kosten
 • Aftrek van BTW bij aan- en verkoop van deelnemingen
 • BTW en beleggingen
 • BTW en pensioen BV
 • BTW valkuilen en praktische tips

Tax Technology: belastingcontrole met steekproeven

Voor accountants en belastingadviseurs

donderdag 2 juni 2022
16.00 - 21.00

Door het Register van Belastingadviseurs is voor het jaar 2022  het PE-onderwerp Tax Technology verplicht gesteld. De reden is dat de beroepsgroep goed voorbereid moet zijn op de digitale ontwikkelingen. In het jaar 2022 dienen 4 PE-punten te worden behaald door het volgen van cursussen over Taks Technology.

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst weer verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Naast hetgeen de Belastingdienst heeft gepubliceerd over haar controleaanpak, ontwikkelt zij deze intern voortdurend door. Hoe kan de adviseur zich gedegen voorbereiden op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijgt u inzicht in deze risico’s en op welke wijze kunt u hierop anticiperen?

 

Tijdens deze cursus laten wij u zien hoe de Belastingdienst een controle uitvoert, welke fases daarin zijn te onderkennen en hoe u zich daar effectief op kunt voorbereiden. Hoe borgt u de bewijspositie van uw cliënt en welke afspraken kunt u met de Belastingdienst maken over de opzet, uitvoering en evaluatie van de steekproeven.

  Doelen cursus

 • U weet op welke wijze de Belastingdienst een boekenonderzoek en steekproef uitvoert.
 • U kunt de risico’s inschatten per fase van een steekproefonderzoek.
 • U weet hoe de Belastingdienst de steekproef opzet en evalueert.
 • U weet hoe u de bewijspositie van uw cliënt kunt borgen en op welke wijze tegenbewijs kan worden geleverd.

Onderwerpen cursus

 • Modellen in Controleaanpak Belastingdienst.
 • Bijzondere posten en afspraken vooraf.
 • Scope en extrapolatie.
 • Materialiteit en controletolerantie.
 • Dual purpose en reductie.
 • Populatie en steekproeven.
 • Auditwaarde en controlerichting.
 • Aggregatie en subsampling.
 • Foutsoorten en verrekening.
 • Evaluatie en tegenbewijs.

Advisering terminale DGA

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 16 mei 2022
17.30 - 20.00

Je krijgt als adviseur van je klant (een dga of diens partner) te horen dat hij/zij nog maar een korte tijd te leven heeft. Wat zijn dan aandachtspunten om te bespreken? En dan niet zozeer algemene zaken op het gebied van (levens)testamenten en estate planning. Maar juist de specifieke aandachtspunten bij een dga.

Wat komt aan bod? Hetgeen speelt bij een dga die te horen heeft gekregen dat de levensduur vermoedelijk nog maar zeer beperkt zal zijn, en dan vooral op het gebied van:

 • Oudedagsvoorzieningen in eigen beheer:
  • lijfrenten;
  • ODV.
 • Tbs-vastgoed.
 • Aanmerkelijk belangheffing:
  • algemene systematiek;
  • ab bij bv zonder onderneming;
  • ab bij bv met onderneming.
 • Bedrijfsopvolgingsregeling in SW 1956.
 • Ondernemingsvermogen
 • Overige zaken:
  • testamenten;
  • vastgoed verhuurd via eigen bv aan bv van kind;
  • arbeidsovk.

Grensoverschrijdende holdingstructuren

Voor accountants en belastingadviseurs

donderdag 12 mei 2022
17.30 - 20.00

Deze cursus is verplaatst van 16 maart naar donderdag 12 mei 2022.

De regels voor de vrijstelling van inhouding van dividendbelasting op dividenduitkeringen door Nederlandse BV’s aan hun buitenlandse aandeelhouder zijn per 1 januari 2018 drastisch gewijzigd. Per 1 januari 2018 is er een antimisbruikregeling geïntroduceerd in de dividendbelasting. Per 1 januari 2020 zijn deze regels verder aangescherpt. In het buitenland wonende DGA’s met een buitenlandse holding moeten zich nu afvragen of de Nederlandse BV wel dividenden vrij van Nederlandse dividendbelasting kan uitkeren aan de buitenlandse holding  Daarnaast golden er al de regels van het zogenoemde ‘technisch ab’ in de vennootschapsbelasting die ook per 1 januari 2020 zijn aangepast. Bovendien heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over deze materie, waardoor er VpB-plicht van de buitenlandse holding in Nederland kan ontstaan. Hier doorheen kruist het zogenoemde Multilaterale Instrument (MLI) dat in misbruiksituaties ook geen verdragsbescherming meer biedt. Kortom: veel fiscale beren op de weg bij een op zich eenvoudige vraag.

 

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting
 • Technisch AB VpB
 • MLI en verdragsbescherming
 • Recente jurisprudentie

Actualiteiten werkgeverszaken

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 25 april 2022
17.30 - 20.00

Over werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Voor u is het van cruciaal belang om hiervan op de hoogte te blijven. Zo blijft u op dit gebied een goede gesprekspartner voor uw klant. Om zo actueel mogelijk te zijn, zullen de te behandelen onderwerpen kort voor de cursus definitief worden vastgesteld. In ieder geval komen aan de orde:

 • uitwerking besluit IKV
 • uitwerking regeerakkoord m.b.t. werkgeverszaken
 • pensioenakkoord in de praktijk

BTW en vastgoed

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 14 februari 2022
17.30 - 20.00

De BTW-regelgeving rondom vastgoed is complex en verandert voortdurend. Hoe houdt u uw kennis nog up-to-date? Voorkom dat u in de waan van de dag ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op dit gebied mist. Bij de levering van vastgoed of de beslissing om vastgoed te gaan verhuren is het van belang te bezien hoe hiervoor de BTW mee wordt omgegaan: is de overdracht van vastgoed of de huursom met BTW, zonder BTW of is er een keuze? Deze vraag is niet alleen belangrijk voor het factureren maar er kunnen ook consequenties zijn voor in het verleden in aftrek gebrachte BTW. Tijdens de cursus BTW en vastgoed combineren we theorie en praktijk en wordt u in kort tijdsbestek helemaal bijgepraat.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • BTW en levering van vastgoed.
 • BTW en leegstand.
 • BTW en herziening.
 • BTW en verhuur.
 • BTW en verhuurplus.
 • BTW en multifunctionele accommodaties.
 • BTW, overdrachtsbelasting en samenloop BTW.
 • BTW valkuilen en praktische tips.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2022.

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 12 januari 2022
17.30 - 20.00 uur

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook per 1 januari 2022 het geval zijn.  Prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

LET OP: deze cursus zal alleen online te volgen zijn. De fysieke bijeenkomst wordt geannuleerd vanwege de Covid-maatregelen.

Rekentechniek en praktische aspecten van de inbreng van een IB-onderneming in een BV-structuur.

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 december 2021
17.30 - 20.00 uur

De verwachting is dat de fiscale faciliteiten voor een IB-ondernemer (eenmanszaak, vof) steeds verder worden versoberd, om zo de schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Als gevolg hiervan zal de drempel om de onderneming vanuit een besloten vennootschap te exploiteren steeds lager komen te liggen.  De cursus van 13 december is in dit verband vooraleerst een hele praktische cursus. Aan de hand van een casus wordt stap voor stap besproken hoe een IB-onderneming kan worden omgezet in een goede BV-structuur. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de cijfermatige kant (de inbrengberekeningen), de verplichtingen richting de fiscus (verzoekschriften) en aan de aansturing van de notaris. Aan de hand van balansen en een casus wordt verduidelijkt wat de valkuilen zijn en waar de kansen liggen.

Onbelast, resultaat uit werkzaamheden, of winst uit onderneming?

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 29 november 2021
17.30 - 20.00 uur

Niemand weet precies waar de grenzen liggen tussen normaal actief vermogensbeheer (box 3) of transacties die in box 1 belast worden als resultaat uit werkzaamheden. En vanaf welk moment is er nu sprake van een onderneming, in plaats van resultaat uit werkzaamheden?

Bij deze cursus wordt stilgestaan bij de vraag wanneer een vermogenssprong of werkzaamheden nu onbelast blijven (box 3) en welke criteria er gelden voor het betreden van de belaste sfeer. Wat moet de inspecteur doen en bewijzen om belasting te mogen heffen en waar liggen voor je klant de grenzen van het normale vermogensbeheer? Zelfs rechters oordelen verschillend over zaken die in de basis identiek zijn. Dit is dus een grijs gebied en dat betekent dat er met goed advies veel te behalen valt. Het is namelijk een kwestie van belast of onbelast. En als men dan in de belaste sfeer zit, dan is het wel zuur als de ondernemersfaciliteiten niet van toepassing zijn. Wanneer is nu sprake van een onderneming in plaats van een werkzaamheid?

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Wat is normaal actief vermogensbeheer?
 • Wanneer is sprake van resultaat uit werkzaamheden?
 • Wanneer is sprake van winst uit onderneming?
 • Van welke regelingen kan de belastingplichtige gebruik maken?
 • Hoe zit het met de bewijslastverdeling?
 • Diverse casussen uit de rechtspraak worden behandeld.
 • Speciale aandacht voor werkzaamheden t.a.v. panden.

Prinsjesdag 2021 en de gevolgen voor de loonadviseur

Voor Loonadviseurs

maandag 8 november 2021
17.30 - 20.00 uur

Op Prinsjesdag zullen naar verwachting de nodige veranderingen worden aangekondigd. Heer van Marrum zal met name de voor de loonadviseur van belang zijnde wijzigen op heldere wijze uiteenzetten.

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 en de gevolgen van Prinsjesdag 2021 voor de belastingadviseur.

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 20 oktober 2021
17.30 - 20.00 uur

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, hebben wij gemeend (naast de gebruikelijke bijeenkomst begin januari 2022 over de wijzigingen in het belastingstelsel per 1 januari 2022) een extra bijeenkomst te organiseren op woensdag 20 oktober 2021.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 aan de orde en wordt u bijgepraat over de belastingplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. In kort tijdsbestek wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

BTW en Internationaal zaken doen

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 27 september 2021
17.30 - 20.00 uur

Het onderwerp “BTW en internationaal zaken doen” stond oorspronkelijk 26 april 2021 al op het programma. Vanwege actuele ontwikkelingen op het gebied van BTW en afstandsverkopen, is het onderwerp verplaatst naar maandag 27 september.

Bij internationaal zaken doen vormt de omzetbelasting een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk te weten of omzetbelasting moet worden berekend en zo ja, welke. Het verkeerd omgaan met omzetbelasting kan leiden tot naheffingen en flinke boetes van de Nederlandse of buitenlandse belastingdienst. Eén onderwerp vraagt speciale aandacht: de gevolgen van de Brexit voor de omzetbelasting. Ook dit onderwerp zal uitgebreid aan bod komen.

Carola van Vilsteren zal de volgende onderwerpen met ons behandelen:

 • Goederenverkeer binnen EU
 • Goederenverkeer buiten EU
 • Nieuw regeling verkoop via webshops per 1 juli 2021
 • Dienstenverkeer binnen EU
 • Dienstenverkeer buiten EU
 • Teruggaaf buitenlandse BTW
 • BTW en Brexit

Actualiteiten werkgeverszaken

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 14 juni 2021
17.30 - 20.00

Over werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Ook voor u is het van cruciaal belang om hiervan op de hoogte te blijven. Zo blijft u op dit gebied een goede gesprekspartner voor uw klant. Om zo actueel mogelijk te zijn, zullen de te behandelen onderwerpen kort voor de cursus worden vastgesteld.

Het nieuwe pensioenstelsel

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 17 mei 2021
17.30 - 20.00

Na tien jaar hebben kabinet, vakbonden en werkgevers een pensioenakkoord bereikt. Het pensioenstelsel zal ingrijpend gaan wijzigen. Het nieuwe stelsel gaat uiterlijk 2026 in.

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen werknemers geen enkele toezegging meer over hoe hoog de uitkering straks zal zijn, alleen een verwachting daarvan. Door alle toezeggingen los te laten, hoeven fondsen minder geld op te potten, zodat het risico dat in de uitkeringen moet worden gesneden iets kleiner wordt. Op 17 mei 2021 zal Peter ter Beest de belangrijkste wijzigingen met ons bespreken. Aan de orde komen o.a.:

 • Pensioenverwachting i.p.v. pensioenuitkering
 • Beschikbare pensioenpremie i.p.v. opgebouwd pensioen
 • Wijzingen partnerpensioen
 • Tijdelijke vertrekregeling
 • Mogelijkheid van eenmalige opname pensioenkapitaal
 • Overgangsregeling

Wijziging BTW-regels voor e-commerce in Europa

Voor Accountants en belastingadviseurs

maandag 26 april 2021
17.30 - 20.00

Heeft u klanten met een webshop? Dan is het van groot belang om kennis te nemen van de wijzigingen in de BTW-wetgeving die per 1 juli a.s. ingaan. Nederland heeft samen met Duitsland de Europese Commissie verzocht de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2022. Dit verzoek is afgewezen, waardoor de wijzigingen 1 juli 2021 ingaan. De Belastingdienst acht dit technisch niet haalbaar, maar heeft nu onder politieke druk een noodoplossing bedacht

Wijzigingen
Binnen de EU is het vervallen van de drempels bij afstandsverkopen de belangrijkste wijziging. Dat betekent namelijk dat een webshop vanaf de eerste verkoop aan een buitenlandse particuliere klant het tarief van het land waar de klant woont moet berekenen. Met 27 lidstaten binnen de EU en even zoveel BTW-tarieven, betekent dat de software van de webshop daar op voorbereid moet zijn.

1 juli 2021 technisch niet haalbaar
De oorspronkelijke ingangsdatum van de wijzigingen was 1 januari 2021. In verband met corona is deze datum door de Europese Commissie uitgesteld tot 1 juli 2021. De Nederlandse Belastingdienst heeft onderzocht of deze datum voor Nederland haalbaar was en kwam daarbij tot de conclusie dat dat niet het geval is. De reden daarvoor is dat er voor de aanpassing van de IT-systemen meer tijd nodig is. Nederland heeft daarom verzocht de datum verder uit te stellen tot 1 januari 2022. Ook Duitsland heeft datzelfde verzoek gedaan. Deze verzoeken zijn door de Europese Commissie afgewezen, zodat Nederland de wijzigingen per 1 juli a.s. moet invoeren.

Noodoplossing
Door de afwijzing van het uitstel heeft de Belastingdienst nogmaals onderzocht of op een andere manier het haalbaar is de wijzigingen door te voeren. Op 19 januari jl. heeft de Staatssecretaris de bevindingen daarvan medegedeeld. In een kamerbrief schrijft hij dat door middel van een noodoplossing invoering mogelijk is. De noodoplossing houdt in dat een groot deel van de processen handmatig moet plaatsvinden. Dit lijkt voor de nodige vertragingen en problemen te gaan zorgen.

Actie nodig
Dat deze noodoplossing nodig is, is reden te meer om uw klanten zo snel mogelijk te informeren over de gevolgen zodat uw klant voorbereid is op de aanstaande wijzigingen. Carola van Vilsteren zal op maandag 26 april heldere en praktische wijze de nieuwe regeling uiteenzetten.

 

(Het originele thema van de cursus ‘BTW en internationaal zaken doen’ zal in de 2e helft van 2021 alsnog aan de orde komen).

Echtscheiding en oudedagsvoorzieningen

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 1 maart 2021
17.30 - 20.00

Een zeer belangrijk item bij echtscheiding wordt gevormd door de oudedagsvoorzieningen. Met name de verdeling hiervan heeft vaak veel voeten in de aarde.

Jan van Harten zal de belangrijkste aspecten de revue laten passeren. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Echtscheiding de huidige wetgeving
  • Wet VPL hoe zat het ook al weer
  • Pensioenwet, wanneer wel en niet van toepassing
  • Boon- van Loon, korte terugblik
 • Echtscheiding en lijfrentevoorzieningen
 • Nieuwe wetgeving per 1-1-2022
 • Echtscheiding en eigen beheer
  • Pensioen in eigen beheer (niet omgezet of afgekocht)
  • ODV
  • Afstorten, aandachtspunten en valkuilen
 • Pensioenakkoord en echtscheiding, wat betekent het pensioenakkoord voor echtscheidingen

Civiele en fiscale aspecten van echtscheiding

Voor Accountants en belastingadviseurs

maandag 1 februari 2021
17.30 - 20.00

Regelmatig worden we geconfronteerd met lastige vraagstukken rondom echtscheiding.

Tijdens de cursus neemt mr. Frits van der Kamp u mee langs en door alle relevante civiele en fiscale aspecten van echtscheiding.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Civiele aspecten echtscheiding;
 • Alimentatie, civiele en fiscale aspecten;
 • Toepassing huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding (w.o. achterstallige verrekening huwelijkse voorwaarden);
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en echtscheiding;
 • Echtscheiding en eigen woning;
 • Echtscheiding en ondernemingsvermogen;
 • Echtscheiding en AB-aandelen;
 • Echtscheiding en fiscaal partnerschap;
 • Echtscheiding en co-ouderschap.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2020

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 13 januari 2021
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook per 1 januari 2020 het geval zijn.

Prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Ontslagrecht

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 14 december 2020
17.30 - 20.00

In deze cursus komen de belangrijkste aspecten van het ontslagrecht aan bod. Daarbij zal onder meer aan de orde komen op welke verschillende manieren een arbeidsovereenkomst kan eindigen (denk aan opzegging (al dan niet met instemming van de werknemer), ontbinding door de kantonrechter, van rechtswege, met wederzijds goedvinden, etc.) en welke materiële en procedurele normen bij die verschillende varianten gelden. In dit kader zal aan bod komen aan welke inhoudelijke eisen (door de werkgever) moet worden voldaan, maar ook zal worden stilgestaan bij de manier waarop de te onderscheiden procedures (kunnen) verlopen. Uiteraard wordt ook ingegaan op de vergoedingen die in ontslagzaken een rol (kunnen) spelen. Om de cursus zo goed mogelijk op de wensen en de werkzaamheden van de cursisten te laten aansluiten, zal op voorhand de gelegenheid worden geboden om vragen aan te leveren, zodat deze zoveel als mogelijk in de presentatie kunnen worden verwerkt.

Eigen woning en fiscus

Voor Accountants en belastingadviseurs

maandag 30 november 2020
17.30 - 20.00 uur

Bijna iedere belastingplichtige wordt geconfronteerd met de lastige fiscale aspecten van de eigenwoningregeling.

Een gedegen kennis van de fiscale regelgeving rond de eigen woning is daarom van belang om op de juiste wijze met uw klanten mee te kunnen denken. In de cursus op 25 mei 2019 behandelen we belangrijke vragen zoals: wanneer is er sprake van een eigen woning en een eigenwoningschuld (na 1 januari 2013)? Welke gevolgen heeft het partnerbegrip voor de eigenwoningregeling? Wat zijn de gevolgen van een vruchtgebruiktestament? Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding?

De doelen van de cursus zijn als volgt:

 1. U kunt de fiscale gevolgen van diverse praktijkgevallen voor de eigen woning analyseren;
 2. Op basis van uw analyses kunt u uw klanten van een gedegen advies voorzien.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 1. Definitie van de eigen woning (hoofdverblijf en ficties);
 2. Partnerbegrip en eigen woning;
 3. Gevolgen vruchtgebruik testament op de eigen woningregeling;
 4. Eigenwoningschuld en aftrek van rente;
 5. Fiscale gevolgen bij echtscheiding.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2020

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

donderdag 5 november 2020

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.